Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Optagelseskriterier

Ansøgere skal:

  • Som udgangspunkt være fyldt 30 år.
  • Have en lang- eller mellemlang videregående uddannelse (eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver eller lign.)
  • Kunne dokumentere minimum 3 års erhvervserfaring.
  • Kunne dokumentere en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper.
  • Fremsende / medbringe et CV og dokumentation for uddannelser, eksamensbeviser, udtalelser, ansættelseskontrakter m.m.
  • Til en personlig optagelsessamtale. Samtalen skal belyse ansøgerens kvalifikationer, egenskaber og ressourcer, som grundlag for en vurdering af om vedkommende har de forudsætninger, der skal til, for at gennemføre uddannelsen på CIP.

 

Dispensationsmuligheder

  • Ansøgere under 30 år, som i øvrigt opfylder optagelseskriterierne, kan optages efter en personlig samtale og dokumentation for uddannelse og arbejde, såfremt de vurderes egnede.
  • Kan gives til optag i kvote 3 for anden dokumenteret erhvervserfaring f.eks. socialarbejde, undervisning, personaleudvikling eller lign.

 

Merit

Merit i forhold til uddannelsen på CIP, kan gives ved dokumentation af deltagelse på psykoterapeutuddannelser på andre evaluerede og godkendte institutter. Hvert tilfælde vil dog blive vurderet individuelt og afhænger af hvad den studerende har opnået af faglige kompetencer og det vurderes om den studerende vil kunne følge med på det pågældende hold.

Forlængelse af uddannelsen

Det efterstræbes at de studerende tager uddannelsen på 4 år, da uddannelsens forløb er sammenhængende på en måde, hvor der hele tiden bliver videreudviklet og bygget ovenpå de foregående semestre.

Ved kortvarig sygdom:
Vil CIP afklare, med den studerende, hvad den studerende mangler. Er det undervisning, teori, metoder, træning, litteraturlæsning eller andet. Disse mangler kan evt. udbedres ved at den studerende deltager på et andet hold i en periode, eller betaler sig til individuel intensiv undervisning. Er det egenterapi, supervision eller klientpraksis som den studerende mangler, vil uddannelsesbeviset først blive givet, når dette er opnået.

Ved længerevarende sygdom:
Hvis den studerende ikke fagligt og kompetencemæssigt kan færdiggøre uddannelsen med sit hold, kan der evt. aftales at den studerende færdiggør uddannelsen på et efterfølgende hold.

Barsel:
Se kortvarig sygdom.

Orlov:
Der gives som udgangspunkt ikke orlov. Men hvert tilfælde vil blive vurderet individuelt, ud fra bl.a. den studerendes motivation, faglige niveau, kompetencer og orlovens varighed.

Dispensation for et længere studieforløb:
Der kan i yderst sjældne tilfælde gives dispensation I forhold til at forlænge studieforløbet ud over de 4 normerede år. Det kan eksempelvis være ved alvorlig sygdom eller dødsfald i nær familie.

For at den studerende kan optage sit studie igen efter eventuel afbrydelse, kræver det, at CIP kan tilbyde en plads på et hold, der er på det pågældende år, hvor den studerende skal fortsætte.